Tag Archives: Bồi thường thu hồi đât

XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT

1. Thu hồi đất và bồi thường khi thu hồi đất – Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 thì “thu hồi đất” được hiểu là việc Nhà nước quyết định thu lại (“lấy lại”) quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất thuộc diện thu hồi […]